Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Видински младежи участваха в младежки форум, посветен на културно-историческото наследство във Велико Търново

Видински младежи участваха в младежки форум във Велико Търново, посветен на културно-историческото наследство на тема „Отворени врати на старите столици Видин и Велико Търново“.  Дейността е част от проекта „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ изпълняван от сдружение „Консулт груп“.  Проекта е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г., идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Събитието се проведе в периода: 21-25 март 2024 г. и бе водено от модератор. В него се включиха представители на различни заинтересовани страни, месни образователни и НПО, младежи, младежки организации, представители на туристическия бранш, местната администрация, медии, граждани и др.

 Заедно с 45-те представителя на пряката целева група се проведоха свободни дискусии на база преживяванията, наблюдаваните обекти, забележителности, нови знания и умения. Дискутирани бяха темите свързани с начините за опазването на историческото наследство, откриване на общите следи в историята на двете столици, възможностите, които културата, историята, традициите ни дават за повишаване на мотивацията, самочувствието и осъзнаване на идентичността ни. Коментирани бяха възможностите за работа и кариерно развитие в сферата на културата, историята и туризма.

На участниците бяха предоставени учебни и информационни материали, а в края на обученията попълниха анкетна карта за обратна връзка и оценка на ефективността на използваните методи за обучение и насърчаване на младежкото участие в културно-творчески дейности. Младите хора се включиха и в събитията от празника на Велико Търново, който се отбелязва на 22 март.

За повече информация:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085893731215

Този материал е създаден в рамките на проект с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.