Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Високите нива на безработица е проблем, който екипът ни идентифицира сред младите хора, особено в Северозападна България, както и понижената им мотивация за търсене или започване на работа. Сдружение „Консулт груп“ е  организация с основна дейност в гр. Видин, най-бедния регион в България, а една от дейностите ни е да работим в подкрепа и насърчаване на младежката активност и професионално развитие. Опитът ни показва, че е необходима история, нещо, което да впечатли и въвлече младежите, което да провокира техния интерес и да ги насърчи да търсят, да знаят и да действат. Смятаме, че богатото ни историческо минало, определя националната ни и европейска идентичност и е нещо, с което ще можем да вдъхновим и насърчим младите хора да бъдат по-отговорни към личностното си развитие, усъвършенстване. Това ще помогне за изграждане и формиране на устойчиво бъдеще.

Проектът „Старите столици Видин и Велико Търново- културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“  си поставя за цел НАСЪРЧАВАНЕ МЛАДЕЖКОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ИНФОРМИРАНЕ, ОПОЗНАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ ВЪВ СТАРИТЕ СТОЛИЦИ ВИДИН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Специфични цели на проекта са:

• Установяване специфичните нужди на младежите от целевите региони, нагласата и познанията им в сферата на културното и историческо наследство и мотивацията им за включване на пазара на труда

• разработване на специализирано учебно съдържание за насърчаване на младежката заетост, активност и откриване на алтернативи за реализация в сферата на културата и туризма

• повишаване конкурентоспособността на младежите и пригодността им към заетост, чрез обучения и инициативи с активно младежко участие

• стимулиране на младежкото развитие и самоусъвършенстване, насърчаването на доброволческия труд и съхраняването на културата, традициите и изкуството в старите български столици – Видин и В. Търново

• насърчаване прилагането на високи етични ценности в младежката работа и опазването на културата, традициите и националната идентичност

• популяризиране на културно-историческото богатство на Видин и Велико Търново, мястото им в културното наследство на България и Европа и възможностите, които предлага за социално, икономическо развитие и професионална реализация на младежите.

Дейностите по проекта са:

1. Организация и управление

2. Публичност за Програмата и проекта

3. Провеждане на онлайн анкетно проучване и анализ на нагласите на младежите

4. Младежки форум за културно-историческото наследство на Видин и Велико Търново

5. Съвместни дейности на тема културно-историческото наследство

6. Етични правила за младежка работа и доброволческа дейност

Планираме в дейностите да се включат 45 младежи от Видин и 45 младежи от Велико Търново-преки участници в дейностите.

С реализацията на дейностите ще бъдат постигнати следните резултати:

– Изработени и разпространени информационни материали по проекта, като публикации в информационни канали, брошури, флаери, инфо карти и участници в събитията

– Провеждено он-лайн проучване и изготвяне на доклад с анализ за нагласите на младежите за активното им включване в доброволческа работа, надграждането на уменията им и пригодността им към заетост и отношението им към културно-историческото наследство и възможности за преодоляване чрез него на младежката безработица

– Проведен младежки форум за културно-историческото наследство във Видин и Велико Търново, в които ще представят колорита на своите култура, история и традиции, да се очертаят начини и възможности за професионална реализация и заетост на младите хора

–  Проведени съвместни дейности на тема културно историческото наследство „Отворени врати на старите столици Видин и Велико Търново“, в които 45 младежи от Видин и 45 от Велико Търново ще посетят на разменни начала старите столици на България

– Разработени етични правила и кодекси за установяването на етични стандарти и практики във всяка сфера на дейностите от културно-историческото наследство. Тези правила и кодекси се създават с цел определяне на етичните принципи и стандарти, които трябва да се спазват при осъществяване на определени активности. Те се отнасят към стандартите, които трябва да се спазват при взаимодействието между различни хора, култури, езици, обичаи и традиции.

Пряката целева групи по проекта включва:

Фокусирани сме върху младежите до 29 г. възраст, които все още са в системата на образованието, или вече са се откъснали от него, които са неактивни и/или са демотивирани да търсят работа. Целевата ни група ще включва ученици, студенти и безработни младежи от района на Видин и Велико Търново. За участие в проектните дейности ще се спазват европейските принципи на свободен достъп, равнопоставеност, и недопускане на дискриминация по който и да е признак – пол, раса, религия и др. Младежките активности ще се профилират според възрастовия състав на целевите групи: лица на възраст от 15 до 19 г.; от 20 до 24 г. и от 25 до 29 г. Планираме включване на 90 младежи – 45 от В. Търново и 45 от Видин – преки участници в обученията, дискусиите, семинари, визити и доброволческа работа. Участието на целевите групи предвижда различни форми на комуникация и неформално учене, учене чрез правене.

Всички дейности и работата с младежите в проекта се основават на диалога, активната комуникация и участие, където всеки може да сподели и представи идеите си, да зададе въпроси или теми на дискусии. Тази свобода във взаимоотношенията ще помогне на целевите групи в процеса на приобщаване, социализация и мотивация, ще им донесе повече удовлетвореност в ежедневната работа. Екипната работа ще изгради устойчиви контакти между младежите, взаимното опознаване, разбиране за културно-историческото наследство, възможностите за заетост за младите хора. Чрез проектните дейности ще подкрепим реализацията на младежите, ще усъвършенстваме уменията им, свързани с пригодността за заетост, ще изградим у тях по-положителни нагласи към изконните ценности.