Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Младежи от Велико Търново участваха в дейности по проект, посветен на културно – историческото наследство

Четиридесет и пет младежи от Велико Търново, възпитаници на гимназията по туризъм участваха в дейностите по проект, посветен на културно – историческото наследство в двата града. Посещението им във Видин бе част от дейността по проекта ,,Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“. В тази дейност са предвидени съвместни пътувания и посещения на младежите от двата града на разменни начала. Младежите от Велико Търново посетиха Видин и част от културно-историческото наследство на града. Програмата включваше запознаване с историческото наследство на Видин, участие в семинари и дискусии по темата. Участниците в дейността посетиха значими туристически забележителности в региона, старинната крепост „Баба Вида“, исторически местности и музеи. Младите хора се запознаха чрез личния си опит с традиционни техники и символи в различните занаяти като грънчарство, рисуване, бродерия и общото в тях между двете области. Експерти разкриха пред тях древните отношения между старите български столици. Бяха представени и паметниците на региона и значимото наследство, което те съхраняват.

За посетителите беше осигурена обучителна зала, в която всеки ден групата младежи ще провеждаха свободна дискусия на база преживяванията, наблюдаваните обекти, забележителностите и придобитите нови знания и умения. Участниците дискутираха и темите свързани с начините за опазване на историческото наследство, откриване на общите следи в историята на двете столици, възможностите, които културата, историята, традициите ни дават за повишаване на мотивацията, самочувствието и осъзнаването на идентичността ни. Бяха коментирани и възможностите за работа и кариерно развитие в сферата на културата, историята и туризма. В ежедневните дискусии по време на учебните визити се включиха представители на различни заинтересовани страни, което осигури разгръщане на дебатите и участие на широк кръг лица, представители на местни образователни и НПО, младежи, младежки организации, представители на туристическия бранш, местната администрация, медии, граждани и др. Проектът ,,Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ се изпълнява от сдружение „Консулт груп“ и е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г

Този материал е създаден в рамките на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора:25-00-93/07.12.2023 г.

Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.