Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Младежи от Велико Търново ще посетят Видин в рамките на проект, посветен на културно-историческото наследство

Младежи от Велико Търново ще посетят Видин по проект, посветен на културно – историческото наследство в двата града. Дейността е част от проекта ,,Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ и по нея са предвидени съвместни пътувания и посещения на младежите от двата града на разменни начала. Младежите от Велико Търново ще посетят Видин и ще научат повече за историческото наследство на града, който е на границата с Европа и като такъв е притегателен център за среща на различните европейски култури върху българския бит и традиции. Програмата включва запознаване с историческото наследство на Видин. Ще бъдат посетени значими туристически забележителности в региона, старинната крепост „Баба Вида“, исторически местности и музеи. Младите хора ще се запознаят чрез личния си опит с традиционни техники и символи в различните занаяти като грънчарствоо, рисуване, бродерия и общото в тях между двете области. Ще се разкрият древните отношения между старите български столици, а експерти ще представят историята и свързаните наследства от старите столици. Ще бъдат представени и паметниците на региона и значимото наследство, което те съхраняват.

За посетителите ще бъде осигурена обучителна зала, в която всеки ден групата младежи ще провеждат свободна дискусия на база преживяванията, наблюдаваните обекти, забележителности, нови знания и умения. Участниците ще дискутират темите свързани с начините за опазване на историческото наследство, откриване на общите следи в историята на двете столици, възможностите, които културата, историята, традициите ни дават за повишаване на мотивацията, самочувствието и осъзнаването на идентичността ни. Ще се коментират възможностите за работа и кариерно развитие в сферата на културата, историята и туризма. За участие в ежедневните дискусии по време на учебните визити ще бъдат поканени представители на различни заинтересовани страни, което ще осигури разгръщане на дебатите и участие на широк кръг лица, представители на местни образователни и НПО, младежи, младежки организации, представители на туристическия бранш, местната администрация, медии, граждани и др. Проектът ,,Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ се изпълнява от сдружение „Консулт груп“ и е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г

Този материал е създаден в рамките на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора:25-00-93/07.12.2023 г.

Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.