Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

По проект на видинското сдружение се провежа анкетно проучване сред младите хора за познанията им в сферата на културното и историческо наследство

Видинското сдружение „Консулт груп“ изпълнява проект „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2024

Част от дейностите включват провеждане на АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на нагласите, заплахите и страховете на младите хора, причините за неактивното им поведение на пазара на труда и липсата на мотивация.

Анкетното проучване ще предостави възможност на екипа на „Консулт груп“ да селектира младежите, които имат най-висока мотивация за участие в предстоящите проектни дейности, като ще бъдат обособени в групи според общите/сходните им характеристики.

МОЛЯ ДА ЗАЯВИТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ И ДА ДАДЕТЕ СВОЯ ГЛАС ТУК ↓ ↓ ↓

Повече информация за провежданата инициатива, включително и онлайн анкетата може да намерите на сайта на проекта https://staritestolitsi.eu/

Целта на проучването е да се установят специфичните нужди на младежите от целевите региони, нагласата и познанията им в сферата на културното и историческо наследство и мотивацията им за включване на пазара на труда, както и да се използва обобщената получената обратна връзка от участниците, като основа за най-точно и адекватно установяване на нуждите и проблемите на целевата група.

Чрез проведеното проучване ще получим информация за нагласата на младежите към културно-историческото наследство, заетостта и мотивацията им за работа. Събраните данни на 600 младежи ще бъдат обработени и обединени в ДОКЛАД-АНАЛИЗ, който ще бъде използван при бъдещата работа с всяка от преките целеви групи.

Целева група младежи (15 год.-29 год.): ученици, студенти и безработни младежи в област Видин и област Велико Търново от различни възрасти, пол, образование, религия, чието ежедневие, обучение, комуникация, свободно време и забавления е изцяло свързано с дигиталните технологии.

Проекта стартира на 01.01.2024 г. и е с продължителност 6 месеца.

ОСНОВНА ЦЕЛ: НАСЪРЧАВАНЕ МЛАДЕЖКОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ИНФОРМИРАНЕ, ОПОЗНАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ ВЪВ СТАРИТЕ СТОЛИЦИ ВИДИН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Този материал е създаден в рамките на Проект с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.