Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Във Видин повече от 40 младежи се включиха в форум, посветен на културно – историческото наследство

Проект „Старите столици Видин и Велико Търново- културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.Във Видин се проведе Младежки форум за културно-историческо наследство, комбиниращ различни форми на интеракция, практически дейности и учене чрез преживявания.  Дейността е част от проект „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ изпълняван от сдружение „Консулт груп“.  Проекта е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г., идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Събитието се проведе от 14 до -17 март 2024 г., водено от трима експерти-обучители и един модератор. Заедно с 45-те представителя на пряката целева група (разпределени на три възрастови групи) се проведоха обучения и дискусии по темите:

  1. „Европейското културно-историческото наследство“;
  2. „Туристически пътешествия: съхраняване на естествената и културна красота в двата региона“;
  3. „Опазване на културно-историческата идентичност и традиции чрез възможностите за професионална реализация на младежите“;
  4. Младежки дебат на тема „Видин и Велико Търново – Споделени наследства за бъдещето на младите хора“

На участниците бяха предоставени учебни и информационни материали, а в края на обученията попълниха анкетна карта за обратна връзка и оценка на ефективността на използваните методи за обучение и насърчаване на младежкото участие в културно-творчески дейности.

За повече информация:

Сайт на проекта: https://staritestolitsi.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085893731215 Този материал е създаден в рамките на проект с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта