Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Сдружение „Консулт груп“ завърши изпълнението на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ с идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Периода на изпълнение: 01.01.2024г.-01.07.2024г.

Проектът „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора “ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 – 2025 г.

Стойност на проекта: 103 750,00 лв.

Осъществявайки Проект „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“, постигнахме основната му цел – насърчаване на младежкото включване и заетост чрез информиране, опознаване и съхранение на културно-историческото наследство и традиции във Видин и Велико Търново.   

Реализирахме заложените специфични цели на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“, а именно:

  • Установихме специфичните нужди на младежите от целевите региони, нагласата и познанията им в сферата на културното и историческо наследство и мотивацията им за включване на пазара на труда;
  • Разработихме специализирано учебно съдържание за насърчаване на младежката заетост, активност и откриване на алтернативи за реализация в сферата на културата и туризма;
  • Повишихме конкурентоспособността на младежите и пригодността им към заетост, чрез обучения и инициативи с активно младежко участие;
  • Стимулирахме младежкото развитие и самоусъвършенстване, насърчихме доброволческия труд и съхраняването на културата, традициите и изкуството в старите български столици – Видин и Велико Търново;
  • Насърчихме прилагането на високи етични ценности в младежката работа и опазването на културата, традициите и националната идентичност;
  • Популяризирахме културно-историческото богатство на Видин и Велико Търново, мястото им в културното наследство на България и Европа и възможностите, които предлагат за социално, икономическо развитие и професионална реализация на младежите.

Изпълнявайки и организирайки плануваните дейности, постигнахме целите на Проекта „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“, които кореспондират пряко с основната цел на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2023 г. и разпространихме важна информация, чрез която мотивирахме младите хора за да бъдат по-отговорни към личностното си развитие и усъвършенстване.

Пряката целева група на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ включваше 90 младежи на възраст между 15 и 29 години, разделени на възрастови групи от територията на област Видин и област Велико Търново.

Проведохме пресконференция в гр. Видин с цел популяризиране на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закон за хазарта за 2023 г. с цел популяризиране на Програмата и проекта. На събитието присъстваха 30 човека представители на пряката и непряката целева група.

Създадохме специализиран сайт на проекта с цел събиране и споделяне на полезна информация за превенция и ограничаване на хазартната зависимост сред младежите в дигиталното пространство. Като допълнение, информирахме за напредъка на проекта, основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати използвайки популярни и масово посещавани социални мрежи с цел достигане до по-широка аудитория.

Проведохме онлайн социологическо проучване и анализ на данните относно младежките нагласи, потребности и виждания за реализацията им на пазара на труда чрез възможностите на културно – историческото наследство. Разпространихме анкетите до 600 лица.

Разработихме и целенасочено разпространихме следните печатни информационни материали:

– Информационни флаери;

– Информационна табела;

– Рол банер;

– Инфокарти;

– Информационна брошура за финал на проекта;

– Етични правила за младежка работа и доброволчески дейности  – етичен кодекс (ЕК).

Създадохме три интернет банери, които разпространихме в информационните интернет медии с цел още по- обширно популяризиране на Проекта и Програмата.

Изработихме учебна програма за провеждане на „Младежки форум за културно-историческото наследство“ и необходимите учебни материали. Организирахме и успешно осъществихме обучения, по време на които приложихме на практика обучителната програма за повишаване на информираността на целевата група относно културно-историческото наследство и традициите.

В обученията участие взеха 90 младежи представители на пряката целева група, разделени на три възрастови групи. Изпълнихме идеята за  дискусионен панел, ръководен от експерт модератор с участниците в обучението.

Като част от дейностите осъществихме съвместни дейности на тема културно-историческо наследство „Отворени врати на старите столици Видин и Велико Търново“.

За повече информация:

Сайт на проекта: https://staritestolitsi.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085893731215

Този материал е създаден в рамките на проект с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.