Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Здравейте уважаеми посетители на сайта www.staritestolitsi.eu – създаден с финансовата подкрепа на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.10а ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (2023-2025).

Според доклад на ЮНЕСКО, България е на трето място по културно-историческо наследство в Европа след Гърция и Италия. Опазването и популяризирането на културното наследство е обща цел, както на България, така и на екипа от сдружение „Консулт груп“. Земите на старите български столици са пълни с история, традиции и култура, които показват нашата идентичност, разкриват общите ни черти, които ни свързват. Затова и проектната ни идея е вдъхновена от желанието да съхраним това богатство за поколенията като се опитаме днес да разкрием неговите възможности пред младежите, които утре ще помагат за опознаване и опазване на културно-историческото наследство за бъдещето на младите хора.

Стремежът на екипът ни е да свържем и подпомогнем младежите от Видин и Велико Търново, да намерят смисъл, да открият нови възможности, да ги мотивираме да бъдат активни и адекватни на пазара на труда. Чрез планираните обучения, дискусии, семинари и визити ще насърчим доброволчеството сред младите хора, ще повишим знанията им по отношение на културно историческите ценности и традиции в двата региона. Откривайки общите си парченца история на родните си градове като СТАРИ СТОЛИЦИ на България да успеят да открият нови възможности и да проектират своето бъдеще.

Проектът „Старите столици Видин и Велико Търново- културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г, с идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Изпълнява от Сдружение „Консулт груп“ в ключова област: „Младежки дейности и младежка работа“ Ниво на обхват Областно ниво (две общини в една или повече области)

Място на изпълнение на дейностите по проекта гр. Видин, общ.Видин, обл.Видин гр. Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново със срок на изпълнение 6 месецa.