Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Младежи от Велико Търново ще посетят Видин в рамките на проект, посветен на културно-историческото наследство

Младежи от Велико Търново ще посетят Видин по проект, посветен на културно – историческото наследство в двата града. Дейността е част от проекта ,,Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ и по нея са предвидени съвместни пътувания и посещения на младежите от двата града на разменни начала. Младежите от Велико Търново ще посетят Видин и ще научат повече за историческото наследство на града, който е на границата с Европа и като такъв е притегателен център за среща на различните европейски култури върху българския бит и традиции. Програмата включва запознаване с историческото наследство на Видин. Ще бъдат посетени значими туристически забележителности в региона, старинната крепост „Баба Вида“, исторически местности и музеи. Младите хора ще се запознаят чрез личния си опит с традиционни техники и символи в различните занаяти като грънчарствоо, рисуване, бродерия и общото в тях между двете области. Ще се разкрият древните отношения между старите български столици, а експерти ще представят историята и свързаните наследства от старите столици. Ще бъдат представени и паметниците на региона и значимото наследство, което те съхраняват.

За посетителите ще бъде осигурена обучителна зала, в която всеки ден групата младежи ще провеждат свободна дискусия на база преживяванията, наблюдаваните обекти, забележителности, нови знания и умения. Участниците ще дискутират темите свързани с начините за опазване на историческото наследство, откриване на общите следи в историята на двете столици, възможностите, които културата, историята, традициите ни дават за повишаване на мотивацията, самочувствието и осъзнаването на идентичността ни. Ще се коментират възможностите за работа и кариерно развитие в сферата на културата, историята и туризма. За участие в ежедневните дискусии по време на учебните визити ще бъдат поканени представители на различни заинтересовани страни, което ще осигури разгръщане на дебатите и участие на широк кръг лица, представители на местни образователни и НПО, младежи, младежки организации, представители на туристическия бранш, местната администрация, медии, граждани и др. Проектът ,,Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ се изпълнява от сдружение „Консулт груп“ и е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г

Този материал е създаден в рамките на Проект „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора:25-00-93/07.12.2023 г.

Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.

Младежки форум, посветен на културно-историческото наследство се проведе във Велико Търново

 Проект „Старите столици Видин и Велико Търново- културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Повече от 45 участници от Велико Търново се включиха в проведения младежки форум, посветен на културно-историческото наследство на двете стари столици – Видин и Велико Търново. Форумът се организира от видинското сдружение „Консулт груп“.  Проектът „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г., идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г. В дейността участваха 45 младежи от Велико Търново, които се включиха в различни форми на интеракция, практически дейности и учене чрез преживявания.

Трима експерти – обучители от Видин водиха учебните занимания, в периода от 25-28 април 2024 г., на представителите на пряката целева група (разпределени на три възрастови групи). Теми на дискусиите бяха:

1. „Европейското културно-историческото наследство“;

2. „Туристически пътешествия: съхраняване на естествената и културна красота в двата региона“;

3. „Опазване на културно-историческата идентичност и традиции чрез възможностите за професионална реализация на младежите“;

4. Младежки дебат на тема „Видин и Велико Търново – Споделени наследства за бъдещето на младите хора“

На всички участници бяха предоставени учебни и информационни материали, а в края на обученията те попълниха анкетни карти за обратна връзка и оценка на ефективността на използваните методи за обучение и насърчаване на младежкото участие в културно-творчески дейности.

За повече информация: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085893731215

Този материал е създаден в рамките на проект с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.

Видински младежи участваха в младежки форум, посветен на културно-историческото наследство във Велико Търново

Видински младежи участваха в младежки форум във Велико Търново, посветен на културно-историческото наследство на тема „Отворени врати на старите столици Видин и Велико Търново“.  Дейността е част от проекта „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ изпълняван от сдружение „Консулт груп“.  Проекта е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г., идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Събитието се проведе в периода: 21-25 март 2024 г. и бе водено от модератор. В него се включиха представители на различни заинтересовани страни, месни образователни и НПО, младежи, младежки организации, представители на туристическия бранш, местната администрация, медии, граждани и др.

(още…)

Във Видин повече от 40 младежи се включиха в форум, посветен на културно – историческото наследство

Проект „Старите столици Видин и Велико Търново- културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.Във Видин се проведе Младежки форум за културно-историческо наследство, комбиниращ различни форми на интеракция, практически дейности и учене чрез преживявания.  Дейността е част от проект „Старите столици Видин и Велико Търново-културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ изпълняван от сдружение „Консулт груп“.  Проекта е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г., идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Събитието се проведе от 14 до -17 март 2024 г., водено от трима експерти-обучители и един модератор. Заедно с 45-те представителя на пряката целева група (разпределени на три възрастови групи) се проведоха обучения и дискусии по темите:

(още…)

По проект на видинското сдружение се провежа анкетно проучване сред младите хора за познанията им в сферата на културното и историческо наследство

Видинското сдружение „Консулт груп“ изпълнява проект „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2024

Част от дейностите включват провеждане на АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на нагласите, заплахите и страховете на младите хора, причините за неактивното им поведение на пазара на труда и липсата на мотивация.

Анкетното проучване ще предостави възможност на екипа на „Консулт груп“ да селектира младежите, които имат най-висока мотивация за участие в предстоящите проектни дейности, като ще бъдат обособени в групи според общите/сходните им характеристики.

МОЛЯ ДА ЗАЯВИТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ И ДА ДАДЕТЕ СВОЯ ГЛАС ТУК ↓ ↓ ↓

(още…)

Във Видин започна изпълнението на младежки проект за опознаване и опазване на културно-историческото наследство   

Сдружение „Консулт груп“

Проектът „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“  е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 – 2025г

Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2024

Срок на изпълнение на проекта: Дати – от  01/01/2024 г.  до  30/06/2024 г.  

Във Видин започна представяне пред обществеността на проекта „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“, който се финансира Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 – 2025 г., Министерство на младежта и спорта.  Проектът се изпълнява  от Сдружение „Консулт груп”, гр.Видин и е със срок за изпълнение от 1 януари до 1 юли 2024 година.

Проблемът, който екипът ни идентифицира са високите нива на безработица сред младежите, както и понижената им мотивация за търсене или започване на работа. Като организация с основна дейност в гр. Видин, работим в подкрепа и насърчаване на младежката активност и професионално развитие, а опитът ни показва, че е необходима история, нещо, което да впечатли въвлече младежите, което да провокира техния интерес и да ги насърчи да търсят, да знаят и да действат.

(още…)